Pan Luök Baai Victoria (DSCV) ee lon ye looi majan ku wɛ̈t duun cë jääm yic a ce bɛn lɔ̈k nyaai piny.Yen DSCV a lëu bë käkä kuöny yïïn:

  • Wɛ̈t gen baai, tiim, läi, duɔɔtku piu wɛt pan dɛ̈d;
  • Cɛɛŋ rac akeunhom;
  • Kä jöör tɛ̈nluɔy;
  • Wël aguirguiir, akuut ë kuura wälä wël aguir cë gät piny ku
  • Wɛ̈t cï bɛ̈ny ë luk la dhuök aɣarwël.

Kɔɔc ë luɔy cë piɔ̈ɔ̈c lui tɛ̈n DSCV aa:

  • Bë kä jör yïïn piŋ;
  • Bï kony ba kä jöör wiik yiic;
  • Bë thiɛ̈c ku bɛ̈ɛ̈r
  • Bë luui ke yïïn bïk yï kony dhɔ̈l bïn kä kuun jöör lëu; ku
  • Nyoothkä yïïn nhom tɛ̈wën bïn la yök kuɔɔny path thïn.

  ƔärwëlTɛkdä ka DSCV a bë raan cï wek kɛ̈ɛ̈k cɔɔl ku tuum week nhïïm bë wɛ̈t thök. Wël cï kɔc tuööm nhïïm aa ce nyaai piny ku kɔc aa ce mac thïn riɛl.Kɔɔc cë piɔ̈ɔ̈c bïk wël ya ɣar aa kek wël ɣar. Kɔɔc wël ɣar aa jam ke yïïn ku jɛɛmkä ke raan cï wek kɛ̈ɛ̈k rin bïk luöŋ dun looi.Kɔɔc wël ɣar aa kä juääc lëu, tɛ̈cït tɛ̈n 85 buɔɔt yic kä cë kɔc kɛ̈ɛ̈k yiic aa ce luk dööt, aa ye DSCV gua thöl.AthookDSCV ee kɔc wiëc athook majan. Na yuöp DSCV, ka yï cöt raan bï bɛ̈n waar thok. Keek aa bï jal yuöp ka raan kɔc waar thook tɔ̈u thïn.Na lak tɛ̈n raan wël ɣar, ka raan kɔc waar thook a lëu ba yök thïn aya.Tuööm yï thok ke ɣookMäktaab ë DSCV aa juëc Victoria. Yup 1300 372 888 ba mäktam thiɔ̈k yök